ตัวเลข และชุดอักขระ

ตัวเลข

ตัวเลขของภาษา Ruby มีสองแบบหลักๆ คือจำนวนเต็ม และแบบมีทศนิยม

จำนวนเต็มจะเรียกว่า Integer หรือ Fixed เช่น 0, 112, -256

เลขทศนิยมจะเรียกว่า Float หรือ Double หรือ Decimal เช่น 3.5, 100.0

การคำนวนด้วยตัวเลขจะใช้ตัว + แทนการบวก - แทนการลบ * แทนการคูณ และ / แทนการหาร

ถ้ารันบน repl.it แล้วไม่เห็นบน ให้ใส่ puts เพื่อพิมพ์ค่าออกมาใน Console (ช่องทางขวาสีดำๆ) แต่ถ้ารันใน irb ซึ่งจะรันโค้ดเราทีละบรรทัด ไม่ต้องใส่ puts ก็ได้

การพิมพ์คำสั่งในการคำนวณเลข จะเว้นวรรค (Space) ระหว่างตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไรก็ได้ ดังภาพ (แต่ต้องเว้นวรรคกับคำสั่ง puts มิเช่นนั้นโปรแกรมจะทำงานผิดพลาด (Error)

ลำดับการคำนวณเลข

การคำนวณเลขจะมีมากกว่า 2 พจน์ก็ได้ แต่ลำดับการคำนวณจะมีลำดับขั้นอยู่ โดยตัวคูณและหารจะทำก่อนบวกและลบเสมอ ยกเว้นจะใช้วงเล็บ ( ) ในการกำกับ โปรแกรมจะคำนวณภายในวงเล็บก่อน

การหารเลขจำนวนเต็ม

สำหรับการหารในเลขจำนวนเต็มนั้น ถ้ามีเศษ เศษจะถูกปัดทิ้งเสมอ

เลขทศนิยม

สำหรับเลขทศนิยมจะคำนวณได้เหมือนกับจำนวนเต็มทุกอย่าง โดยจะใช้คำนวณผสมกับจำนวนเต็มก็ได้ แต่ค่าที่ได้จะกลายเป็นทศนิยมไปด้วย

การแปลงประเภทของตัวเลข

เราสามารถแปลงจาก Integer เป็น Float หรือ Float เป็น Integer ได้ด้วยคำสั่ง .to_f และ .to_i ตามลำดับ (หากแปลงจาก Float เป็น Integer เศษทศนิยมจะถูกปัดทิ้งเช่นเดียวกับการหาร)

ชุดอักขระ

ชุดอักขระ หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า String (สตริง) เป็นชุดของตัวหนังสือนั่นเอง (โดยในภาษาอื่นๆ อาจมีเป็นตัวอักระตัวเดียวหรือ Character ด้วย แต่ใน Ruby จะมีแต่ String อย่างเดียว)

วิธีสร้าง String ก็ง่ายๆ ให้ครอบคำด้วยเครื่องหมายคำพูด แบบ Single Quote ' ' หรือ Double Quote " " ก็ได้

แถม : ปั๊ม String ด้วยการคูณ

ในภาษา Ruby นั้นเราสามารถเอาตัวเลขไปคูณกับ String ได้! (แต่ต้องเอาตัวเลขไว้ด้านหลังเท่านั้นนะ)

ในตอนหน้าเราจะมาเล่นกับ String กันต่อ โดยจะมีเรื่องของ Method ด้วย

Last updated