ติดตั้ง TypeScript

โค้ดที่เป็น TypeScript เมื่อจะนำมาใช้จะต้องทำการคอมไพล์ หรือแปลงเป็น JavaScript ก่อน โดยต้องทำการลงแพคเกจ typescript ผ่าน npm, yarn

npm install -g typescript # npm
yarn global add typescript # yarn

หรือติดตั้งในโปรเจกต์ที่มี package.json อยู่แล้ว

npm install --save-dev typescript
yarn add --dev typescript

เมื่อติดตั้งแล้วจะมีโปรแกรม tsc ไว้ใช้สำหรับใช้งานกับไฟล์ TypeScript ที่มีนามสกุล .ts

$ tsc # หรือ yarn tsc หรือ npx tsc ถ้าลงแบบไม่ global
Version 4.1.2
Syntax:  tsc [options] [file...]

Examples: tsc hello.ts
     tsc --outFile file.js file.ts
     tsc @args.txt
     tsc --build tsconfig.json
...

ทดลองเขียนโปรแกรมง่ายๆ กัน

// hello.ts

const user = {
 firstName: "ประหยัด",
 lastName: "จานโอชา",
 job: "Dictator",
}

console.log(`ฉันชื่อ ${user.firstName} ${user.lastname}`) // จงใจสะกด lastName ผิด
console.log(`อาชีพของฉันคือ ${user.job}`)

แล้วรันด้วย tsc จะเกิด Type Error ขึ้น พร้อมกับแจ้งว่ามีปัญหาที่จุดไหน

$ tsc hello.ts
hello.ts:7:47 - error TS2551: Property 'lastname' 
does not exist on type '{ firstName: string; lastName: string; job: string; }'. 
Did you mean 'lastName'?

7 console.log(`ฉันชื่อ ${user.firstName} ${user.lastname}`)
                       ~~~~~~~~

 index.ts:3:3
  3  lastName: "จานโอชา",
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  'lastName' is declared here.


Found 1 error.

และเมื่อเราแก้โค้ดจนถูกต้องแล้วรันใหม่ จะได้ไฟล์ JavaScript ออกมา (ถ้าไม่ได้กำหนดออปชั่นเพิ่มเติม จะได้ชื่อไฟล์เดิม แต่มีนามสกุลไฟล์ .js แทน เช่น hello.ts -> hello.js)

เบื้องหลังของ Framework ต่างๆ ที่ระบุว่าสนับสนุนการใช้ TypeScript นั้นก็คือมีการใช้เครื่องมืออย่าง tsc ในการแปลงโค้ดให้เป็น JavaScript นั่นเอง

Last updated