รู้จัก Basic Type ต่างๆ
คราวนี้เราจะมาแนะนำ Type พื้นฐานที่ควรรู้ก่อน ซึ่งจะแนะนำเฉพาะ Type ที่ใช้บ่อยๆ ในการเขียนโปรแกรมแบบที่ไม่ซับซ้อนมากก่อน
การกำหนด Type ให้กับตัวแปร ให้เราเพิ่ม : [ชื่อ Type] หลังจากชื่อตัวแปรและคีย์เวิร์ดที่ใช้สร้างตัวแปร (var, let, const)

numberใช้เก็บตัวเลข ทั้งที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer) หรือมีทศนิยม (Floating Point)
let a: number = 6
let b: number = 0xf00d
let c: number = -10.15
let d: bigint = 100n // BigInt จะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่า Number ปกติ

boolean ใช้เก็บ true หรือ false
let isGod: boolean = false
let isHuman: boolean = !isGod

string ใช้เก็บข้อมูลสตริง (ชุดอักขระ)
let a: string = "Jane"
let b: string = 'Noon'
let c: string = `Bow`
let d: string = `หนูชื่อ ${a} มากับ ${b} แล้วก็มากับ ${c}`

สำหรับอาเรย์จะเขียนได้สองแบบ ซึ่งทั้งคู่จะต้องระบุว่าทุกค่าในอาเรย์จะต้องเป็นประเภทไหน
// แบบที่หนึ่ง ใช้ [] ต่อจากชี่อ Type
let list: number[] = [1, 2, 3]
// แบบที่สอง ใช้รูปแบบ "Generic" <> แล้วใส่ชื่อ Type ด้านใน
let list: Array<number> = [4, 5, 6]

Tuple คือ Array ที่กำหนดตายตัวแล้วว่ามีกี่ Element ซึ่งถ้าทำแบบนี้จะกำหนดให้แต่ละ Index มีค่าคนละประเภทกันได้
let x: [number, string, boolean]
x = [10, "hello", true] // OK
x = [10, "hello"] // TypeError เพราะ Element ไม่ครบ
x = [10, "hello", "world"] // TypeError เพราะ Element ตัวสุดท้ายไม่ใช่ Boolean

any สำหรับการกำหนดให้เป็น "อะไรก็ได้"
let x: any
x = 1 // OK
x = true // OK
x = "Bye" // OK
การใช้ any นั้นปกติไม่แนะนำให้ใช้ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพราะมันเป็นการทำให้ความ Type Safety ลดลง (เหมือนกลับไปใช้ JavaScript)

สำหรับออบเจกต์ จะมี object ให้ แต่โดยปกติแล้วจะไม่ใช้กัน มักทำเป็น Interface มากกว่า ซึ่งจะสอนในบทถัดๆ ไป

ยังมี Type อื่นๆ เช่น Enum, Void, Null, Undefinedสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก TypeScript Handbook

Copy link
On this page
Number
Boolean
String
Array
Tuple
Any
Object
Basic Type อื่นๆ
อ้างอิง