ลองเล่น Ruby

ในเว็บหลักของภาษา Ruby จะมีหน้าเว็บสำหรับทดลองเล่น Ruby โดยยังไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องของเรา เข้าไปดูได้เลยที่ https://try.ruby-lang.org โดยเราจะลองเขียนโค้ดแบบง่ายๆ บนเว็บนี้กัน

โดยเมื่อเราพิมพ์โค้ดลงในช่อง Editor ด้านล่างแล้วกด Run โปรแกรมจะทำงาน แล้วคืนค่าออกมาในช่อง Output ด้านบน เช่น ลองใส่ 1 + 1 ดู (ไม่ต้องเว้นวรรคก็ได้)

ทีนี้ลองเขียนโค้ดให้คำนวณเลขเพิ่มเติม โดยเว้นบรรทัด ดังนี้

1 + 1
6 - 2
3 * 4             # ใช้เครื่องหมาย * แทนการคูณ
10 / 2             # ใช้เครื่องหมาย / แทนการหาร

เมื่อเรา Run โค้ดนี้ กลับพบว่า Output ออกมาเป็นแบบนี้

เหตุผลเป็นเพราะว่าตัวเว็บนี้จะพิมพ์ค่าออกมาเฉพาะผลสุดท้ายเท่านั้น (ในที่นี้คือบรรทัดล่างสุด 10 / 2)

ถ้าเราต้องการบังคับให้พิมพ์ค่าจากบรรทัดอื่นๆ ออกมาด้วย ให้เติมคำว่า puts ไว้ด้านหน้า โดยมีเว้นวรรคคั่นกับตัวเลขด้วย

puts 1 + 1
puts 6 - 2
puts 3 * 4
puts 10 / 2

กด Run อีกครั้ง จะได้ Output ออกมา 4 ค่าตามที่ใส่ puts ไว้หน้าบรรทัด

puts คืออะไร?

puts คือฟังก์ชั่น (Function) หรือชุดคำสั่งตัวหนึ่งที่ Ruby ให้มา ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงผลลัพท์ หรือ Output ค่าที่เราใส่เข้าไป ซื่งในที่นี้คือตั้งแต่หลังคำว่า puts จนจบบรรทัด

ปกติแล้วฟังก์ชั่นโดยทั่วไปในภาษาอื่นๆ มักจะมีวงเล็บ ( )ครอบค่าที่จะใส่เข้าไป แต่ในกรณีของ Ruby เราสามารถละเว้นการใส่วงเล็บได้ และใช้การเว้นวรรคแทน ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดในบทหลัง แต่ขอให้เข้าใจไว้ว่า Ruby สามารถทำเช่นนี้ได้

โค้ดตัวอย่างด้านล่างนี้ ทำงานเหมือนกันทุกประการ แต่ในการเขียน Ruby มักใช้แบบเว้นวรรคมากกว่า เพราะจะอ่านได้ง่ายกว่า (เหมือนกับอ่านภาษาอังกฤษธรรมดา)

puts 1 + 1
puts(1 + 1)

ในบทถัดๆ ไปจะสอนเรื่องการแสดงผลข้อมูลแบบอื่นเพิ่มเติม แต่ถ้าใครรีบ ให้กดปุ่ม Next บนเว็บ Try Ruby แล้วลองเล่นไปก่อนด้วยตัวเองได้เลย

Last updated